Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Agata Dobrogoszcz z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. Bielska 1/214, NIP: 7743272780, REGON: 523440501, który przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przelewu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisanymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnych Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Agatę Dobrogoszcz- z którą można kontaktować się mailowo, na adres: agata.dobrogoszcz@wp.pl.

Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem 509614171, drogą poczty e-mail na agata.dobrogoszcz@wp.pl oraz za pośrednictwem aplikacji znanylekarz. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również e-mail i adres zamieszkania.

Pan/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu konsultacji, wywiadu, diagnozy, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

Dane przechowywane są w Gabinecie dwa lata, po czym ulegają zniszczeniu.

Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktur lub rachunków.

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia- informacje dotyczące pacjenta/ki przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pana/Pani dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa. Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez prokuratora lub sąd, bądź jeśli życie pacjenta/ki lub innych osób będzie poważnie zagrożone. Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. Żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
b. Żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych ,
c. Żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych ,
d. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
f. Przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.